HLAVNÝ CIEĽ: vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi pozvanými zahraničnými a domácimi odborníkmi z teórie a praxe o ďalšom smerovaní a výzvach resocializácie odsúdených v stredoeurópskom priestore. Záverečným výstupom konferencie bude okrem vzájomného obohatenia sa aj recenzovaný zborník príspevkov účastníkov s aktívnou účasťou s prideleným ISBN (zborník bude v elektronickej forme trvalo dostupný na webovej stránke konferencie).

TERMÍN: 11. až 13. novembra 2019 (program konferencie je uvedený v záložke „Program“)

MIESTO KONANIA: Liečebno-rehabilitačného stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení